Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna

     Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa współpracuje z wieloma krajowymi ośrodkami naukowymi w kraju, takimi jak: Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytut Metali Nieżelaznych w Gli­wicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska w Kato­wicach i Gliwicach, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska i in. Zakres współpracy obejmuje wspólną działalność naukowo-badawczą (omówioną wyżej), pomoc naukowo-dydaktyczną, a ostatnio wspólną działalność w ramach sieci doskonałości i centrach doskonałości.

    Stale rozwija się też współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu z ośrodkami zagranicznymi. Jest ona oparta o podpisane umowy międzyrządowe bądź umowy zawarte między ośrodkami naukowymi. W ostatnim dziesięcioleciu realizowano następujące umowy:

 • Umowa między Katedrą Przeróbki Plastycznej Metali Politechniki Częstochowskiej a Uniwersytetem Technicznym w Doniecku (Ukraina) nt.: „Badanie procesów przeróbki plastycznej” w ramach umowy międzyrządowej, w latach 1995÷1996,
 • Umowa między Katedrą Przeróbki Plastycznej Metali Politechniki Częstochowskiej a Department of Material Science Katolickiego Uniwesytetu w Leuven (Belgia) nt.: „Nowe materiały łączone wybuchowo oraz ekologiczne metody usuwania zgorzeliny z walcówki
  i blach” w ramach umowy międzyrządowej, w latach 1995÷1996,
 • Umowa o współpracy naukowo – technicznej między Katedrą Przeróbki Plastycznej Metali Politechniki Donieckiej i Katedrą Przeróbki Plastycznej Metali Politechniki Częstochowskiej nt.: „Badanie procesów przeróbki plastycznej i ciągnienia prętów bimetalowych” (1992÷1995 r.)
 • Umowa o współpracy naukowej między Universite des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene w Algierze a Politechniką Częstochowską z zakresu inżynierii i technologii materiałowej (1997÷2000 r.),
 • Umowa międzyrządowa o współpracy naukowo – technicznej między Politechniką Częstochowską a Koreańskim Instytutem Metalurgii Żelaza w Seulu (Korea) w zakresie zgrzewania wybuchowego i prze­róbki plastycznej materiałów bimetalowych (1999÷2000r.),
 • Umowa międzyrządowa o współpracy naukowo – technicznej między Politechniką Częstochowską a Katolickim Uniwersytetem w Leuven
  w Belgii w zakresie walcowania i ciągnienia drutów bimetalowych (1997-1998),
 • Umowa o współpracy naukowo – technicznej między Moskiewskim Instytutem Stali i Stopów ( Rosja ) i Politechniką Częstochowską nt.: „Badanie zmian strukturalnych i przemian fazowych podczas przeróbki plastycznej na gorąco” (1995÷1997 r.)
 • Umowa o współpracy naukowo–technicznej między Fakultou Strojni Vysoke Skoly Banske – Technicke Univerzity Ostrava ( Republika Czeska) oraz Wydziałem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej nt.: „Współpraca dydaktyczna i naukowa w zakresie mechaniki przeróbki plastycznej” (1999÷2004 r.)
 • Umowa o współpracy naukowo–technicznej między Moskiewskim Instytutem Stali i Stopów i Politechniką Częstochowską nt.: „Dynamika struktury, technologia przeróbki plastycznej i obróbki cieplno-mechanicznej stopów wysokoazotowych, z uwzględnieniem biologicznie zgodnych materiałów” (2002÷2005 r.),
 • Umowa o współpracy naukowo–technicznej między Narodową Akademią Metalurgiczną Ukrainy w Dniepropietrovsku i Instytutem Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej nt.: „Teoria i technologia przeróbki plastycznej metali” (od r. 2000-do odwołania),
 • Umowa o współpracy naukowo–technicznej między Uniwersytetem Technicznym w Doniecku i Politechniką Częstochowską nt.: „Optymalizacja technologii procesów przeróbki plastycznej i obróbki cieplno-mechanicznej stali i stopów ” (2004–do odwołania),
 • Umowa między Politechniką Częstochowską a Donbaską Państwową Akademią Budowy Maszyn w Kramatorsku (Ukraina) nt.: „Modelowanie i optymalizacja procesów przeróbki plastycznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kucia swobodnego”, (od r. 2002 do odwołania),
 • Umowa międzyrządowa o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między RP (Politechnika Częstochowska) a Republiką Czeską (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie) na lata 2004÷2005 n.t.: Badania nad możliwością otrzymania nowych stopów magnezu, ich strukturą, własnościami mechanicznymi oraz zdolnością do odkształcenia plastycznego w procesach przeróbki plastycznej na gorąco.

Ponadto realizowano współpracę w ramach tzw. działalności bezumownej i tutaj należy wymienić ponad 20-letnią współpracę z Uniwersytetem Technicz­nym w Delft (Holandia), w zakresie nowych materiałów kompozytowych na bazie aluminium. W okresie tym pracownicy Instytutu (prof. dr hab. inż. H. Dy­ja, prof. dr hab. inż. J.W. Pilarczyk, dr inż. J. Markowski) odbyli staże w Uni­wersytecie w trakcie, których wygłaszali referaty oraz rozwiązywali problemy związane z uruchamianą produkcją wyciskania kształtowników aluminiowych dla budownictwa w nowym polskim zakładzie FINAL S.A. w Dąbrowie Górniczej. Ponadto prof. dr hab. inż. H. Dyja, prof. dr hab. inż. J.W. Pilarczyk i dr inż. M. Krakowiak byli konsultantami i wykonawcami ekspertyz dla tłoczni FINAL S.A., współpracując ze specjalistami z Uniwersytetu z Delf.

W 1993r. zrealizowano wymianę 20 osobową studentów (praktyki obserwacyjne). Studenci polscy przebywający w Holandii zapoznawali się z laboratoriami i Katedrami trzech uniwersytetów (Delf, Einhoven, Zwolle) oraz zakładami metalurgicznymi i elektrownią atomową. Studenci holenderscy odbyli praktyki w Hucie Częstochowa oraz ZP „Komuna Paryska” w Radomsku.

Współpraca z Wydziałem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (MTM) Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) w zakresie przeróbki plastycznej metali trwa ponad 15 lat. Obejmuje ona między innymi wymianę pracowników w ramach staży i kontraktów (dr B. Van Boel, dr K. Van Acker, prof. dr hab. inż. H. Dyja, prof. dr hab. inż. J.W. Pilarczyk, dr inż. J. Markowski). W ramach programów bilateralnych z Flandrią dotyczącą badań bimetali ustalono, że wyniki uzyskane będą reprezentowane na wspólnych seminariach naukowych. W ramach projektów badawczych KBN-u realizowany jest projekt badawczy dotyczący drutów wykonanych ze stali TRIP, w którym uczestniczą pracownicy z MTM (prof. E. Aernoudt, prof. B. Verlinden).

W 2001 roku prof. E. Aernoudt otrzymał tytuł Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej. Kilku dyplomantów Instytutu zrealizowało swoje prace magisterskie w MTM, a dwóch z nich podjęło prace na tym wydziale równocześnie realizując tam swoje prace doktorskie.

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej z Międzynarodową Organi­zacją Ciągarską (Wire Association International) działającą od 1930r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zakres zainteresowań WAI obejmuje druty i wyroby z drutu takie jak: liny, kable, sprężyny, sita i siatki, łańcuchy, zawleczki, gwoździe, walcówkę oraz światłowody, a ponadto maszyny i urządzenia do wytwarzania tych wyrobów. WAI organizuje co roku kilkanaście Międzynarodowych Konferencji w różnych częściach świata i wydaje najbardziej prestiżowy miesięcznik „Wire Journal International)” (nakład 18000 egz.). W końcu roku kalendarzowego Międzynarodowa Komisja nagradza artykuły i przyznaje wyróżnienia, które podaje do wiadomości w następnym roku.

Uznając wkład naszych pracowników, międzynarodowa organizacja Wire Association International (WAI), wydająca czasopismo o zasięgu światowym „Wire Journal International” powołała w r. 2000 pierwszy w Europie swój Oddział z siedzibą w Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej.

Efektem współpracy są monografie naukowe oraz liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także w materiałach konferencyjnych. Pracownicy byli wielokrotnie nagradzani nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Politechniki Częstochowskiej. Instytut jest odwiedzany przez wielu gości zagranicznych.

Kilku pracowników Instytutu jest członkami organizacji międzynarodowych WAI, i ESAFORM.