zntu gerb1

Przyjmuje się, że początkiem działalności Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Zaporożu była założona w dniu 1 lipca 1900 roku, w powiatowej miejscowości Oleksadriwsk na Ukrainie (od 1921 r. Zaporoże) średnia Szkoła Techniczno-Mechaniczna, z działającą przy niej niższą szkołą rzemieślniczą. Działalność tej szkoły wniosła istotny wkład w kształtowanie i podniesienie na wyższy poziom rosyjskiej edukacji zawodowej oraz miała duże znaczenie w kształceniu kadry technicznej i inżynieryjnej dla Ukrainy.

Szkoła ta była jednym z pierwszych zakładów edukacyjnych na Ukrainie. Kształcono w niej techników-mechaników dla zakładów przemysłowych. Wysoki poziom kształcenia, dobre wyposażenie techniczne, działalność doświadczonych, utalentowanych pracowników dydaktycznych zapewniały autorytet i szeroką popularność tej placówki naukowo-dydaktycznej. Szkołę techniczną uznawano za jedną z najlepszych nie tylko na Ukrainie, ale także w całym Imperium Rosyjskim oraz w Europie.

W dniu 4-ym grudnia 1913 roku rozszerzono nazwę szkoły na „Oleksandriwska Średnia Szkoła Mechaniczno-Techniczna imienia cara Mikołaja Aleksandrowicza z Niższą Szkołą Rzemieślniczą”, a po dwóch następnych latach, w grudniu 1915 roku, car zatwierdził wzór nowego uniformu dla jej uczniów.

W dniu 18 listopada 1920 roku szkoła została przeorganizowana w 3-letnie Technikum Przemysłowe i 2-letnią Mechaniczno-Techniczną Szkołę Zawodową. W ten sposób była niższa szkoła rzemieślnicza przekształciła się w szkołę rzemieślniczą z rozszerzonym programem nauczania, a technikum uzyskało prawa szkoły wyższej.

Rozporządzeniem SNK USRR w dniu 23 marca 1930 r. Zaporoskie Technikum Przemysłowe zostało przekształcone w Zaporoski Instytut Inżynierii Rolniczej im. W.Ja. Czubaria, a 11 lipca przemianowane w Zaporoski Instytut Rolniczy Budowy Maszyn.

W czasach drugiej wojny światowej studenci instytutu brali udział w walkach z niemieckimi okupantami. Ponad 400 byłych studentów oraz pracowników było odznaczonych nagrodami i medalami za bohaterstwo i odwagę w walce z Niemcami.

Po wojnie w 1945 roku instytut ukończyło 8 osób. Szczególną uwagę poświęcano kandydatom na studia, gdyż wybierano ich z najlepszych szkół średnich – robili to osobiście pracownicy naukowi szkoły. Uczelnia szybko się rozwijała. W roku akademickim 1945/46 w uczelni działało już 19 katedr. W roku 1948 otworzono bibliotekę, a studentów było już 700.

W latach 60-ch XX wieku utworzono nowe katedry i wydziały, otwarto nowe laboratoria, wzrosła także liczba studentów. W tym czasie zaczęto tworzyć nowoczesne szkoły naukowe, rozwijała się działalność naukowa studentów, powstały podstawy nowoczesnego funkcjonowania Uczelni.

W roku 1980 w Uczelni powołano Specjalną Radę Naukową do nadawania tytułów naukowych. W latach 1980÷1986 obroniono 32 prace doktorskie, z czego 24 przez pracowników Uczelni.

Po uzyskaniu przez Ukrainę w roku 1991 niepodległości i rozpoczęciu umacniania własnej państwowości nastąpiły określone demokratyczne przekształcenia systemu szkolnictwa wyższego. Istotnie zwiększyła się rola szkół wyższych – rozpoczęto kształcenie ukraińskiej elity intelektualnej. W roku 1992 podpisano nowe umowy z pracownikami uczelni, co postawiło Zaporoski Instytut Budowy Maszyn na nowy, rynkowy poziom.

Ze względu na działalność instytutu na rzecz kształcenia kadry inżynierskiej dla regionu Zaporoskiego, Rada Ministrów Ukrainy w dniu 20 kwietnia 1994 roku nadała instytutowi status uniwersytetu i Zaporoski Instytut Budowy Maszyn został Zaporoskim Państwowym. Uniwersytetem Technicznym.

W roku 2000 ZPUT świętował swoje stulecie, a już w roku 2001 ze względu na państwowe i międzynarodowe osiągnięcia naukowe został Uniwersytetem Narodowym. Do tego czasu mury Uczelni ukończyło ponad 67 tysięcy dyplomantów, z czego około 1000 z państw Azji, Afryki, Europy i Ameryki Łacińskiej.

Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny aktywnie współpracuje z przemysłem. Jego absolwenci są zatrudnieni w najlepszych zakładach regionu Zaporoskiego, a wśród nich w:

 • „Zaporoskim Zakładzie Metalurgicznym „Zaporożstal” S.A.;
 • „Dniprospiecstal” S.A.;
 • „Motor Sicz” S.A.;

W ostatnich latach ZNUT rozszerzył zakres współpracy międzynarodowej. Uniwersytet posiada ponad 40 zawartych umów z wiodącymi zakładami przemysłowymi i uczelniami świata, m.in.:

 • Uniwersytetem w Magdeburgu im. Otto von Guericke (Niemcy);
 • Zakładem ELTRA GmbH, w Neuss (Niemcy);
 • Politechniką Częstochowską (Polska);
 • Akademią Górniczą-Hutniczą (Polska);
 • Zakładem Delcam PLC, w Birmingham (Wielka Brytania);
 • Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym, w Mińsku (Białoruś);
 • Instytutem Technologicznym Zachodniej Macedonii, w Kozani (Grecja);
 • Ałtajskim Uniwersytetem Technicznym, w Barnaulu (Rosja);
 • i wieloma innymi uczelniami i zakładami.

Na dzień dzisiejszy na uczelni studiuje około 11 tysięcy studentów na 13 wydziałach i jest to największa ilość w całej historii ZNUT. Kształcenie odbywa się na 38 kierunkach. W skład uczelni wchodzi również 5 techników i liceów zawodowych.