tło1
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Katedra Przeróbki Plastycznej
i Inżynierii Bezpieczeństwa
logo IPPiIB logo wydziału
Al. Armii Krajowej 19, Częstochowa 42-200, tel. +48 343250714, e-mail: ippiib@wip.pcz.pl

Awanse naukowe po roku 2007

Profesury:

Fotografia A Kawalek

 

Prof. dr hab. inż. Anna Kawałek
Postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał doktor hab. inż. Annie Kawałek tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

mroz-foto


Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz
12 września 2016 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał doktorowi hab. inż. Sebastianowi Mrozowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

pilarczyk1

Prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk
21 grudnia 2007 r. został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego.

 muskalski1

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Muskalski
W 2005 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym Politechniki Częstochowskiej. Natomiast postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał doktorowi hab. inż. Zbigniewowi Muskalskiemu tytuł profesora nauk technicznych.

Habilitacje:

stradomskig Dr hab. inż.Grzegorz Stradomski
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia uzyskał 12 lipca 2017 roku decyzją Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechniki Częstochowskiej. Podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego był dorobek naukowo-badawczy, a w szczególności osiągnięcie naukowe w postaci monografii zatytułowanej: "Oddziaływanie morfologii fazy sigma na kształtowanie właściwości stali i staliwa duplex”.
koczurkiewicz

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz

30 stycznia 2017 Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej podjęła uchwałę o nadaniu doktorowi inż. Bartoszowi Koczurkiewiczowi stopnia dra habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

Dr hab. inż. Piotr Szota

W roku 2016 Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała doktorowi inż. Piotrowi Szocie stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie metalurgia.

suliga

Dr hab. inż. Maciej Suliga
Dnia 28 stycznia 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała doktorowi inż. Maciejowi Sulidze stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie metalurgia. Temat rozprawy habilitacyjnej „Analiza wielostopniowego ciągnienia drutów stalowych z dużymi prędkościami w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych”.

wiewiorowska

Dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska prof. PCz.
21 lutego 2012 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Sylwii Wiewiórowskiej. Temat rozprawy: „Analiza teoretyczno-eksperymentalna procesów ciągnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP”. Uchwałą Rady Wydziału dr inż. Sylwia Wiewiórowska uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

knapiski

Dr hab. inż. Marcin Knapiński prof. PCz.
03 marca 2011 roku na wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Vysokiej Skoly Banskiej TU-Ostrava (Czechy) odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Marcina Knapińskiego, podczas którego habilitant zreferował główne tezy rozprawy habilitacyjnej pt. „Nowe aspekty walcowania normalizującego blach grubych” oraz wygłosił wykład dydaktyczny. Na podstawie przeprowadzonego przed Radą Wydziału kolokwium, Rektor Vysokiej Skoly Banskiej TU-Ostrava z dniem 1 kwietnia 2011 roku nadał dr Marcinowi Knapińskiemu stopień naukowy docenta w dyscyplinie metalurgia, równoważny w Polsce stopniowi doktora habilitowanego.

rydz4 Dr hab. inż. Dariusz Rydz prof. PCz.
16 czerwca 2009 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Dariusza Rydza. Temat rozprawy: „Analiza procesu walcowania blach bimetalowych z zastosowaniem rozwiązań dla ciał lepkosprężystych”. Decyzją Rady Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej metalurgia.

Doktoraty

Doktoraty po roku 2010