Za osiągnięcia w działalności naukowej w specjalności przeróbka plastyczna metali pracownicy Instytutu uzyskali wiele nagród i wyróżnień, z których na szczególne podkreślenie zasługują:

 • Nagroda J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa I-go stopnia za cykl publikacji dotyczących rozwoju nowoczesnych metod matematycznego i fizycznego modelowania procesów przeróbki plastycznej metali modelowaniem metodą elementów skończonych – 2005 r.
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Częstochowskiej III stopnia za wyróżnioną pracę doktorską dla dr inż. Marcina Kwapisza w roku 2008.
 • Nagroda indywidualna III stopnia: wyróżnienie pracy doktorskiej nt. „Wpływ parametrów procesu walcowania z wzdłużnym podziałem pasma na kryterium rozdziału żył” dr inż. Andrzej Stefanik.
 • Nagroda indywidualna III stopnia: wyróżnienie pracy doktorskiej nt. „Modelowanie procesów rozwoju mikrostruktury podczas regulowanego walcowania prętów ze stali konstrukcyjnej spawalnej w ciągłej walcowni bruzdowej” dr inż. Grzegorz Stradomski.
 • Nagroda indywidualna II stopnia: uzyskanie stopnia naukowego – hab. – rozprawa habilitacyjna nt. „Proces walcowania prętów z wydłużonym rozdzieleniem pasma” dla dr hab. inż. Sebastiana Mroza.
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II-go stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2007.
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II-go stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2008.
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II-go stopnia za organizację konferencji w roku 2008.
 • Nagroda zespołowa II stopnia: „Za znaczące osiągnięcia organizacyjne na WIPMiFS” dla dr hab. inż. Dariusza Rydza i dr inż. Anny Kawałek w roku 2009.
 • Nagroda zespołowa I stopnia: „Za osiągnięcia naukowe dotyczące – wykorzystania w praktyce przemysłowej wyników prac naukowo-badawczych zakończonych wdrożeniem wyrobu finalnego” w roku 2009.
 • Nagroda zespołowa III stopnia: „Za osiągnięcia naukowe dotyczące rozwoju nowoczesnych metod matematycznego i fizycznego modelowania asymetrycznego procesu walcowania blach cienkich” dla prof. dr hab. inż. Henryka Dyi i dr inż. Anny Kawałek.
 • Nagroda zespołowa I stopnia: „Za osiągnięcia naukowe dotyczące rozwoju nowoczesnych metod matematycznego i fizycznego modelowania procesów przeróbki plastycznej metali, ze szczególnym uwzględnieniem procesów walcowania – udokumentowanych publikacjami” w roku 2009.
 • Nagroda zespołowa II stopnia: „Za osiągnięcia naukowe dotyczące rozwoju nowoczesnych metod matematycznego i fizycznego modelowania procesów przeróbki plastycznej – udokumentowanych publikacjami” w roku 2009.
 • Srebrny Medal Jubileuszowy z Cyrkonią z okazji 60 rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, maj 2005 r.
 • Odznaczenie „Pamiątkowe Godło Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów w Moskwie”, nr 83/08, 2008 r.
 • Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej, 2008 r.
 • Nagroda “The Silver Certificate Award in the Nonferrous” przyznaną przez Wire Association International. Nagrodę uzyskano za publikację w 2009 roku artykułu nt.: “Effect of parameters of extrusion on strain and stress states in the manufacturing process of wire from alloy CuAg 15P5." (wygłoszony w Cleveland ,USA), Dla: mgr inż. Rafała Włudzika, dr inż. Marcina Knapinskiego i prof. dr hab. inż. Jana W. Pilarczyka. (notatka) osiągniecia1
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Indywidualna Stopnia I przyznana Dr inż. Jackowi Michalczykowi z cyklu publikacji z zakresu opracowania nowych procesów wyciskania tulei głębokich – w roku 2010 dyplom
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Indywidualna Stopnia II przyznana Dr inż. Jackowi Michalczykowi za osiągnięcia naukowe dotyczące badań teoretyczno - doświadczalnych nowo opracowanych procesów wyciskania tulei głębokich – w roku 2011 dyplom
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa Stopnia III przyznana zespołowi w składzie: Dr inż. Jack Michalczyk i Prof. dr hab. inż. Witalij Dewiatow za oryginalne rozwiązania w zakresie przeróbki plastycznej metali – w roku 2011 dyplom
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa Stopnia II przyznana zespołowi w składzie Dr inż. Jacek Michalczyk i Dr inż. Teresa Bajor za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – w roku 2012 dyplom
 • Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2012 – Gold Medal - dla: dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr hab. Anna Kawałek; za projekt pod nazwą: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma – w roku 2012 DYPLOM gold medal
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Dyplom dla Politechniki Częstochowskiej za projekt pod nazwą: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma; twórcy: dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr hab. Anna Kawałek – w roku 2013 dyplom
 • W 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał doktorowi hab. inż. Zbigniewowi Muskalskiemu tytuł profesora nauk technicznych.KPRP 20120531 ERB 324muskalski prof2

 

 • 9 grudnia 2014 roku podczas posiedzenia Senatu prof. Sergey Bielikov wręczył Henrykowi Dyi oraz Marcinowi Knapińskiemu, nadane uchwałą Senatu, najwyższe wyróżnienia naukowe przyznawane przez Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny – tytuły Honorowego Profesora ZNTU, które są równoważne z nadawanym przez polskie uczelnie tytułem Doctora Honoris Causa.

button1a

1a2a

knapiński 1knapiński 2

U16button galeria.gif

zntu gerb.pnghttp://www.zntu.edu.ua/


Nagrody indywidualne dla dyrektora IPPiIB prof. Henryka Dyi

 • Srebrny Medal Jubileuszowy z Cyrkonią z okazji 60 rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, maj 2005 r.
 • Odznaczenie „Pamiątkowe Godło Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów w Moskwie”, nr 83/08, 2008 r.
 • Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej, 2008 r.
 • W  dniu  21  grudnia  2001  Senat Narodowej  Akademii  Metalurgicznej  w Dniepropietrowsku  (Ukraina),  podjął jednogłośnie  uchwałę  o  nadaniu  byłemu Dziekanowi  naszego  wydziału Prof.  dr  hab.  inż.  Henrykowi  Dyi  tytułu  Doktora Honoris  Causa. Uroczystość  wręczenia  dyplomu  odbyła  się  dnia  26.02.2002  na  uroczystym  posiedzeniu  Senatu  Narodowej  Akademii  Metalurgicznej  w  Dniepropietrowsku.

 • W dniu 26 października 2004 roku w ramach obchoodów 85-lecia Szkoły Naukowej w zakresie przeróbki plastycznej MISiS odbyła się w Moskwie ceremonia nadania prof. Henrykowi Dyi tytuł profesora honorowego Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów na podstawie uchwały Senatu tej uczelni, podjętej w jednomyśnlnym głosowaniu w dniu 15 kwietnia 2004 r.
 • Dnia 22.09.2010 r. w Państwowym Uniwersytecie Politechnicznym w Sankt Petersburgu odbyło się uroczyste wręczenie doktoratu honoris causa prof. dr. hab. inż. Henrykowi Dyi. Jest to już trzeci tytuł d.c. przyznany Panu Profesorowi przez zagraniczne uczelnie. Poprzednie uroczystości odbyły się w Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy w Dniepropietrowsku oraz w Państwowym Uniwersytecie Technologicznym –Moskiewskim Instytucie Stali i Stopów. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości.
  dc08dc106 button galeria.gif
 • 6 czerwca 2013 r., Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi tytuł Doktora Honoris Causa.

dyja1dsc01284

button galeria.gif