LOGO 2013 ZMNIEJSZONE

Koło naukowe PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ jest jednym z najstarszych kół naukowych działających na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Opiekę nad Kołem sprawuje Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa. Władzą najwyższą w Kole jest Zarząd na czele którego stoi Przewodniczący. Koło opiera swoją działalność na organizacji studenckiego ruchu naukowego oraz pracy społecznej studentów oraz opiekuna koła. W zakresie zainteresowań członków koła znajduje się tematyka szeroko rozumianej przeróbki plastycznej metali oraz metod ich badania. Do głównych tematów jakimi aktualnie się zajmują członkowie należą: badania oraz wytwarzanie materiałów bimetalowych oraz kompozytowych, materiałów spiekanych, materiałów jednorodnych zarówno stalowych jak i nieżelaznych. W roku obecnym koło liczy sobie 18 osób. Wszelkie informacje dotyczące koła udziela opiekun koła dr inż. Grzegorz Stradomski. Kolo i jego członkowie na stałe wpisali się już w historię wydziału współorganizatorzy Międzynarodowej Sesji Studenckiej, która na trwałe wpisała się w mapę krajowych studenckich spotkań naukowych.

Za podstawowe cele Koło Naukowe Przeróbki Plastycznej stawia sobie:

  • rozwój naukowy studentów w czasie ich studiów,
  • zdobywanie umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej, pozyskiwanie literatury w celu  realizacji postawionych zadań,
  • samokształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się technicznym językiem angielskim z zakresu przeróbki plastycznej metali oraz nauki o materiałach,
  • przeprowadzanie prób fizycznych zgodnie z zasadą doświadczenie czyni mistrza,
  • organizowanie cyklicznych zebrań Koła z referatami naukowymi wygłaszanymi przez kadrę naukową Instytutu,
  • przygotowanie i prezentacja referatów naukowych studentów-uczestników Koła na sesjach naukowych,
  • nawiązanie współpracy z innymi tematycznymi kołami naukowymi w kraju oraz za granicą,
  • organizację sesji studenckich.

Opiekun Koła: dr inż. Grzegorz Stradomski

XXXVII Studencka Konferencja Naukowa 2013 r. organizowana prze Koła NaukoweDSC01110DSC01195DSC01247DSC 7206