Fotografia A Kawalek Prof. dr hab. inż. Anna Kawałek, 
urodziła się 16.04.1964 r. w Przemyślu. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej w 1987 r. w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna, a w roku 1989 w specjalności przeróbki plastycznej metali. W 1997 roku została przyjęta na dzienne Studium Doktoranckie w zakresie przeróbki plastycznej metali w Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Studia doktoranckie ukończyła w 2001 r. i w tym samym roku obroniła na macierzystym wydziale pracę doktorską nt.: ,,Asymetryczny proces walcowania ciągłego blach cienkich na gorąco’’, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Praca została wyróżniona indywidualną Nagrodą Rektora Politechniki Częstochowskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, gdzie pracuje nadal.
W dotychczasowej pracy naukowej zajmowała się zagadnieniami teorii i technologii procesów walcowania wyrobów płaskich oraz zastosowaniem zaawansowanych metod numerycznych do wspomagania projektowania tych procesów. Jest autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych. Brała udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych, celowych oraz prac naukowo-badawczych zlecanych bezpośrednio z zakładów przemysłowych. Wyniki tych prac zostały wdrożone w wiodących hutach krajowych.
Dr hab. inż. Anna Kawałek od 1986 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego oraz od 2000 roku członkiem Polskiego Oddziału Wire Association International. W latach 1997 - 2001 była członkiem Komitetów Organizacyjnych Obchodów Dnia Hutnika na macierzystym wydziale. W latach 2003 - 2010 była członkiem Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materia­łowej.  Od 2008 roku jest członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Politechniki Częstochowskiej. Od 2009 r. jest członkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN. Za działalność naukowo – badawczą otrzymała czternastokrotnie zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej, a w 2005 r. Brązowy Krzyż Zasługi.

W dniu 03.12.2009 roku na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Wyższej Szkoły Górniczej - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, przed Radą Naukową Wydziału i Komisją Habilitacyjną odbyła się obrona rozprawy habilitacyjnej dr inż. Anny Kawałek p.t.: "Nowe aspekty asymetrycznego procesu walcowania blach grubych". Decyzją Rady Naukowej Wydziału uzyskała tytuł docenta, równoznaczny z polskim stopniem doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej metalurgia, specjalność - technologie metalurgiczne.
Obecnie dr hab. inż. Anna Kawałek pełni funkcję zastępcy Kierownika Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa.
Postanowieniem z dnia 20 marca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani doktor hab. inż. Annie Kawałek tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Dyplomy:
  1. Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2012 – Gold Medal - dla: dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr hab. Anna Kawałek; za projekt pod nazwą: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma – w roku 2012 dyplom
  2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Dyplom dla Politechniki Częstochowskiej za projekt pod nazwą: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma; twórcy: dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr hab. Anna Kawałek – w roku 2013 dyplom