Henryk DyjaProf. dr hab. inż. Henryk Dyja urodził się 12 listopada 1946 roku w Choroniu koło Częstochowy. Po ukończeniu studiów w 1971 roku na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej podjął pracę w Instytucie Technologii Metali w tej uczelni, jako asystent stażysta. W latach 1974÷1977 był słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W r. 1990 na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1992 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Politechniki Częstochowskiej. W 1998 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Henrykowi Dyi tytuł profesora nauk technicznych. Po czym w 2000 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego.
   Doskonalone przez lata umiejętności i rozszerzana wiedza Profesora zostały udokumentowane i rozpowszechnione w świecie w ponad 850 publikacjach naukowych. Rozwiązania teoretyczne i badania doświadczalne dotyczące teorii i technologii procesów przeróbki plastycznej metali i ich stopów, wytwarzania bimetali oraz materiałów funkcjonalnych opublikowane w 17 książkach i monografiach są obszernym źródłem wiedzy dla studentów i naukowców w kraju i za granicą. Znaczna część tych prac dotyczy matematycznego modelowania procesów walcowania na gorąco blach grubych, walcowania prętów, kształtowników oraz walcówki. Prace teoretyczne i doświadczalne obejmują również zagadnienia kucia swobodnego i matrycowego odkuwek. Szeroko znane są osiągnięcia Profesora w zakresie wykorzystania energii materiałów wybuchowych w technologicznej obróbce tworzyw. Za pomocą tej metody opracował technologie łączenia metali o różnych właściwościach i znacznej powierzchni. Opracowane rozwiązania są chronione 5 patentami. Prof. Henryk Dyja jest znanym i cenionym naukowcem. Ponad 200 jego prac zostało opublikowanych w materiałach konferencji organizowanych w kraju i ponad 250 prac w materiałach konferencji zagranicznych. Osiągnięcia naukowe Profesora dotyczą kilku dyscyplin naukowych takich jak: metalurgia, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji i mechanika. Profesor Henryk Dyja jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism wydawanych w kraju i za granicą: Archives of Metallurgy and Materials, Hutnicke Listy, Problems of Mechanics International Scientific Journal, Metallurgical and Mining Industry, Proizvodstvo Prokata, Vestnik MGTU Magnitogorskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im G.I. Nosova. Praca w tych komitetach redakcyjnych przyczynia się do podniesienia poziomu naukowego czasopism i jest wyrazem uznania dla zaangażowania i autorytetu Profesora. Wysoką pozycję wśród naukowców najlepiej oddaje, wybór na członka Akademii Nauk Szkół Wyższych Ukrainy, do Komitetu Metalurgii i Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto od r. 2007 jest z wyboru członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych.
    Drugim bardzo istotnym i wymagającym obszarem działalności Profesora jest wkład w zarządzanie uczelnią, wydziałem, katedrą i instytutem. W kadencji 2002÷2005 pełnił funkcję Rektora Politechniki Częstochowskiej, czterokrotnie w kadencjach 1996÷1999, 1999÷2002, 2005÷2008 i 2008÷2012 był Dziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, przez dwie kadencje był prodziekanem ds. nauki. W latach 1990÷2012 był członkiem Senatu Politechniki Częstochowskiej.
     W latach 1996÷1999 był kierownikiem Katedry Przeróbki Plastycznej Metali, od roku 1999 do 2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, a od 2012 roku jest dyrektorem Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa.
     W wyniku zaangażowania i wieloletniej pracy Profesora niewielki zespół badawczy został przekształcony w prężny Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, w którym aktualnie jest zatrudnionych 3 profesorów tytularnych, 5 doktorów habilitowanych, 18 doktorów i 25 doktorantów. Było to możliwe między innymi w wyniku zbudowania nowoczesnych laboratoriów naukowych i dydaktycznych. Laboratoria te wyposażone są w aparaturę naukową, której przykładem może być unikalny w skali światowej symulator procesów metalurgicznych i przetwórstwa metali Gleeble. Bogate wyposażenie laboratoriów w dylatometry, maszyny wytrzymałościowe, mikro-twardościomierze, twardościomierze, urządzenia do badania warstwy wierzchniej, maszyny do przeróbki plastycznej metali i badań plastometrycznych stwarzają szerokie pole do badań i rozwoju kadry naukowej. Aktywność i uznanie w świecie autorytetu Profesora pozwoliły Wydziałowi Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej podjęcie współpracy międzynarodowej z wieloma uniwersytetami w Europie, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie. Współpraca ta obejmuje m. in. Uniwersytet w Leuven, Freibergu, Cottbus, Sankt Petersburgu, Ostrawie, Barnaulu, Doniecku, Magnitogorsku, Irkucku, Seulu, Timirtau, Rudnym, Państwowy Uniwersytet Technologiczny - MISiS w Moskwie, Federalny Uniwersytet im. I-go Prezydenta Rosji B. Jelcyna w Jekatierinburgu, Kazachski Uniwersytet Państwowy im. Al- Farabi w Ałma Acie, Akademią Górniczą w Sankt Petersburgu i Narodową Akademią Metalurgiczną w Dniepropietrowsku. Nawiązana współpraca przyniosła znaczące osiągnięcia w postaci wspólnych międzynarodowych konferencji naukowych i sesji studenckich kół naukowych. Możliwa była wymiana studentów i doktorantów między Politechniką Częstochowską i współpracującymi uniwersytetami. Wykonano wspólne prace naukowo-badawcze. Pracownicy naukowi Politechniki Częstochowskiej doskonalili swoje umiejętności na stażach naukowych w uniwersytetach w Belgii, Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, w Czechach i na Słowacji. Profesor Henryk Dyja swój czas i umiejętności poświęcił również młodym naukowcom. Wypromował ponad 150 dyplomantów (magistrów i inżynierów) i wykształcił 19 doktorów nauk technicznych, trzech z nich uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego. Nadal pracuje z doktorantami, kształci 5 doktorantów w Politechnice Częstochowskiej i 3 doktorantów w Kazachstanie. Nadzwyczajne zaangażowanie i poświęcenie Profesora zostało docenione i nagrodzone licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Otrzymał 7-krotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wielokrotnie był nagradzany przez Rektora Politechniki Częstochowskiej. Jest Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, został odznaczony między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.


Tytuł Doktora Honoris Causa prof. Henryka Dyi:

 • Dniu  21  grudnia  2001 został wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa przez Narodową Akademię Metalurgiczną w Dniepropietrowsku  (Ukraina), Uroczystość  wręczenia  dyplomu  odbyła  się  dnia  26.02.2002 r.  na  uroczystym  posiedzeniu  Senatu  Narodowej  Akademii  Metalurgicznej  w  Dniepropietrowsku.

 • Dniu  26 października 2004 roku został wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa  przez Państwowy Uniwersytet Technologiczny - Moskiewski Instytut Stali i Stopó. Senatu tej uczelni, podjętej w jednomyśnlnym głosowaniu w dniu 15 kwietnia 2004 r.
 • Dnia 22.09.2010 r. w Państwowym Uniwersytecie Politechnicznym w Sankt Petersburgu odbyło się uroczyste wręczenie doktoratu honoris causa prof. dr. hab. inż. Henrykowi Dyi.

dc08dc106galeria

 • Dnia 6 czerwca 2012 roku Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi tytuł Doktora Honoris Causa - Reportaż 

dyja2honorisdyja1

 • 9 grudnia 2014 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Rada Rektorów Uczelni Regionu Zaporoskiego nadała prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi tytuł Doktora oraz dr hab. inż. Marcinowi Knapińskiemu Prof. PCz. - tytuł Honoris Causa za zasługi oraz za istotny wkład w rozwój nauki i współpracy między Ukrainą a Polską.

 1a2a  

U16

Inne nadrody:

 • Srebrny Medal Jubileuszowy z Cyrkonią z okazji 60 rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego.
 • Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, maj 2005 r.
 • Odznaczenie „Pamiątkowe Godło Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów w Moskwie”, nr 83/08, 2008 r.
 • Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej, 2008 r.
 • Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2012 – Gold Medal - dla: dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr hab. Anna Kawałek; za projekt pod nazwą: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma – w roku 2012 dyplom
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Dyplom dla Politechniki Częstochowskiej za projekt pod nazwą: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma; twórcy: dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. inż. Henryk Dyja, dr hab. Anna Kawałek – w roku 2013 dyplom