koczurkiewiczdr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz

30 stycznia 2017 Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej podjęła uchwałę o nadaniu drowi inż. Bartoszowi Koczurkiewiczowi stopnia dra habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Osiągnięciem naukowym, stanowiącym podstawę ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego była rozprawa habilitacyjna nt.: "Podstawy technologii wytwarzania blach grubych ze stali niskowęglowych z mikrododatkami przeznaczonych na rury przewodowe”.
    Bartosz Koczurkiewicz ukończył w 1999 roku studia na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, uzyskując tytuł magistra inżyniera metalurgii w zakresie przeróbki plastycznej metali i został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Przeróbki Plastycznej Metali. Rozpoczął również Studia Doktoranckie, które ukończył w 2005 roku. Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: „Modelowanie właściwości kształtowników łebkowych w procesach walcowania na gorąco i podczas regulowanego chłodzenia” uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Po obronie podjął pracę na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów).
    Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na przewidywaniu mikrostruktury w stalach po różnych procesach przeróbki plastycznej na gorąco. Szczególną uwagę poświęcał wpływowi warunków odkształcenia na strukturę austenitu podczas walcowania blach grubych i kształtowników oraz oddziaływaniu przyspieszonego chłodzenia na zmiany struktury wyrobów gotowych.
Uczestniczył w realizacji 8 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto jako kierownik lub główny wykonawca brał udział w realizacji 11 ekspertyz realizowanych dla potrzeb przemysłu i ośrodków naukowo – badawczych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Współpraca z przemysłem zespołu pracowników Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, do którego należał Bartosz Koczurkiewicz zaowocowała dwoma wdrożeniami w warunkach przemysłowych.
Dorobek naukowo – badawczy Bartosza Koczurkiewicza obejmuje łącznie 124 prace, w tym 95 po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. 22 publikacje zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach krajowych, 21 publikacji w recenzowanych czasopismach zagranicznych, z czego 6 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. W 2015 roku organizatorzy 24th International Metalurgical and Materials Conference METAL 2015 wyróżnili artykuł jego autorstwa "Model of the microstructure evolution for the steel with boron for cold upsetting” nagrodą 1st Prize in the Best Poster Contest za najlepszy plakat. Za osiągnięcia naukowo – badawcze został wyróżniony 4 zespołowymi nagrodami (I i II stopnia) Rektora Politechniki Częstochowskiej.
    Bierze czynny udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.