turskiz-ca prof. mgr inż. Stanisław Turski – (1895-1973) Dziekan Wydziału Metalurgicznego (1956–1960), Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej Metali (1957–1961), Kierownik Zakładu Walcownictwa (1954–1955) Urodzony 8.08.1895 r. w Ryczówku. Po studiach rozpoczyna pracę w hucie w Częstochowie. Zajmuje różne stanowiska, między innymi asystenta w wydziale walcowni, z-cy kierownika, i w końcu, do 1939 r., kierownika walcowni. W czasie okupacji zostaje zatrudniony na wykańczalni walcowni. W 1946 r., jako dyrektor techniczny huty, organizuje produkcję w zdewastowanym zakładzie. W okresie 1949-54 prowadzi inwestycje w Dąbrowie Górniczej, hucie „Zawiercie”, „Andrzej” i „Bobrek”, polegające na budowie i rozruchu różnych walcowni. Od 1954 do 1961 r. pracuje w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali. W latach 1956-60 pełni funkcję dziekana Wydziału Metalurgii.
schneiderprof. mgr inż. Marian Schneider (1899-1969) Prorektor Politechniki Częstochowskiej (1957–1958), Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej Metali (1956–1957), Kierownik Zakładu Walcownictwa (1955–1956) Urodził się 22.03.1899 r. w Stryju. Był wybitnym uczonym i wszechstronnym, doświadczonym praktykiem. Studia rozpoczął w 1922 r. na Politechnice Lwowskiej. W 1936 r. uzyskał dyplom na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W okresie okupacji niemieckiej uczył w Szkole Mechanicznej w Krakowie. Po wyzwoleniu powrócił do pracy w przemyśle i jako doświadczony fachowiec. W 1955 r. objął kierownictwo Katedry Przeróbki Plastycznej na PCz. Za aktywną działalność na polu nauki, za zasługi położone w dziedzinie rozwoju polskiego hutnictwa, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i uhonorowany tytułem Zasłużonego Hutnika PRL.
kowalewskiprof. mgr inż. Mikołaj Kowalewski (1902-1990) Prorektor Politechniki Częstochowskiej (1967-1969), Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej Metali (1961 – 1971). Urodził się 17.11.1902 r. w Dąbrowicy na Polesiu. Zmarł 21.09.1990r. Po licznych i bogatych doświadczeniach na polu nauki oraz pracy w przemyśle w 1961 r. rozpoczął pracę na Politechnice Częstochowskiej. 19.09.1964 r. Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Profesor pełnił liczne funkcje – m.in. był pełnomocnikiem rektora ds. nauki (1965/66-1966/67) oraz prorektorem ds. nauki (1967/68-1968/69). Udało mu się zrealizować praktyki zagraniczne (na Zachód) dla około 370 osób, w większości studentów uczelni. Prof. M. Kowalewski za swe liczne zasługi został wyróżniony wieloma prestiżowymi odznaczeniami.

chojkowskidoc. dr inż. Antoni Chojkowski Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej Metali (1976 – 1977). Urodzony 8.08.1923 r. w Krakowie. W 1949 r. uzyskał stopień magistra nauk technicznych i inżyniera metalurgii po złożeniu egzaminu dyplomowego z dziedziny metaloznawstwa. Przez wiele lat pracował w Hucie Batory. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Metalurgicznego AGH w 1970 r. Od 1972 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Technologii Metali Politechniki Częstochowskiej, był też kierownikiem Katedry Przeróbki Plastycznej. Opublikował kilka artykułów o tematyce technologicznej z dziedziny przeróbki plastycznej, jako współautor uzyskał 2 patenty dotyczące obróbki cieplnej blach transformatorowych oraz zgłosił 44 projekty racjonalizatorskie przyjęte do wykorzystania w Hucie Batory. Jest autorem książki „Walcowanie blach grubych”.

golisprof. dr inż. Bogdan Golis – Dziekan Wydziału Metalurgicznego (1987 – 1990); Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej Metali (1988 – 1996); Urodzony 18.05.1937 r. w Łowiczu. Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Łowiczu podejmuje studia na Politechnice Częstochowskiej, które ukończył w 1960 roku ze stopniem mgr inż. metalurga o specjalności przeróbka plastyczna. W 1960 roku podejmuje pracę w fabryce Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach. Zajmuje kolejno stanowiska technologa w ciągarni, kierownika planowania produkcji, zastępcy szefa produkcji. W 1967 zostaje przeniesiony służbowo do Centralnego Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych w Zabrzu na stanowisko kierownika pracowni wyrobów z drutu, kierownika Zakładu Wyrobów z Drutu. Za osiągnięcia w pracy był wielokrotnie nagradzany m.in. Nagrodą Zespołową I stopnia, przyznaną przez Komitet Nagród Państwowych, w dziedzinie techniki. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskuje w 1985 roku będąc pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Polmetal” w Krakowie, Oddział Zabrze (dawne CLPWM). W 1987 roku zostaje przeniesiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pracy w Politechnice Częstochowskiej. Dotychczasowy dorobek publikacyjny, jako autora i współautora dotyczy teorii i technologii wytwarzania drutu i wyrobów z drutu. Z tego zakresu opublikował ponad 170 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ściśle współpracował z przemysłem. Mocno zaangażowany w działalność promującą osiągnięcia polskie w zakresie ciągarstwa poza granicami kraju, a szczególnie z Międzynarodową Organizacją Ciągarską (WAI – USA). W 1999 roku, jako pierwszemu Polakowi w historii WAI, przyznano Profesorowi główne, honorowe odznaczenie, jakim jest „Mordica Memorial Award” i nagrodę The Allan B. Dove Award (1997 r.) Jest współzałożycielem Polskiego Oddziału WAI z siedzibą w Politechnice Częstochowskiej. W ostatnim czasie za swą działalność odznaczony został: Medalem Edukacji Narodowej (2003 rok) i Krzyżem Kawalerskim OOP (2004 r.).

knapprof. dr hab. inż. Fryderyk Knap – Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1987 – 1990); Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej Metali (1971 – 1973) oraz (1977 – 1987); Dyrektor Instytutu Technologii Metali (1973 – 1979). Urodził się 10.11.1938 r. w Jangrocie k/Olkusza. Pracował na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej od roku 1961. W roku 1968 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1971 został powołany na stanowisko docenta. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w roku 2000 tytuł profesora. Na dorobek naukowy i dydaktyczny prof. Knapa składają się liczne publikacje, w tym 65 indywidualnych, wiele referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 10 patentów i wzorów użytkowych, dwie monografie, jeden skrypt opracowany indywidualnie oraz 6 skryptów zespołowych, 27 prac wykonanych dla potrzeb przemysłu. Specjalizował się w teorii i technologii procesów przeróbki plastycznej, a zwłaszcza procesów ciągnienia drutów, prętów i rur.

lesikdr hab. inż. Leonid N. Lesik, prof. PCz (1941-2002). Urodził się 18.07.1941 r. w Doniecku (Ukraina). W 1964 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Donieckiej, uzyskując tytuł inżyniera metalurga i podjął tam pracę. W latach 1976-1977 odbył staż naukowy w znanym na całym świecie ośrodku badawczym Imperial College of Science and Technology w Londynie. W latach 1986–89 pracował jako docent w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali Politechniki Częstochowskiej. 27.10.1998 r. na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej odbyło się jego kolokwium habilitacyjne. Od 1.10.2000 r. został powołany na stanowisko profesora w Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej. We wrześniu 2002 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora i jednocześnie Kierownika Zakładu Modelowania Procesów Metalurgicznych. Prof. L. Lesik specjalizował się w modelowaniu, teorii i technologii walcowania wyrobów walcowni bruzdowych, w tym bimetalowych prętów. Włożył duży wkład w rozwój polskiego hutnictwa przez udział w wielu projektach badawczych realizowanych dla polskich hut. Zmarł nagle 3.12.2002 r.

skalmierskiprof. dr hab. inż. Bogdan Skalmierski – urodził się 19.03.1930 r. w Warszawie. Studia ukończył w 1956 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1961 roku, a doktora habilitowanego w 1963 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1972 roku, a profesora zwyczajnego w 1988 roku. Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Śląskiej w 1954 roku. Na tej uczelni pełnił wiele zaszczytnych funkcji. W 1986 roku przeniósł się do pracy na Politechnice Częstochowskiej, gdzie został wicedyrektorem Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. W IMiAPPP podjął pracę w 2002 roku.Działalność naukową koncentrował m.in. na: zagadnieniach wytrzymałości materiałów i teorii sprężystości (głównie teorii powłok). Profesor stworzył szkołę naukową w dziedzinie stosowalności teorii procesów stochastycznych w mechanice. Jest autorem wielu książek i publikacji oraz 10 patentów. Za swą działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu zasług Senat PCz nadał mu godność Doktora Honoris Causa (29 listopada 1997r.).

mileninprof. dr hab. inż. Andriy Milenin ukończył studia inżynierskie z wyróżnieniem na Wydziale Technologicznym Instytutu Metalurgicznego w Dnepropetrovsku (Ukraina) w 1988 r., uzyskując tytuł inżyniera metalurga o specjalności plastyczna przeróbka metali, gdzie podjął pracę. W 1991 r. obronił pracę doktorską, a w 2001 roku – habilitacyjną. W 2003 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych (Kijów, Ukraina), który został uznany w Polsce (2003 r. Warszawa, Polska). Od 2002 roku pracował na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. Autor wielu oprogramowań komputerowych dla modelowania procesów plastycznej przeróbki z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W latach 1996-2001 pracował jako konsultant naukowy firmy Quantor-Soft (Moskwa, Rosja). Za swa działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest członkiem European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM) oraz Wire Association International (WAI). Obecnie pracuje w krakowskiej AGH.
svyetlichnyydr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy, prof. PCz – kierownik Zakładu Automatyzacji Procesów IMiAPPP w 2005 roku; w 2004 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej odbyło się kolokwium habilitacyjne n.t.: „Zastosowanie technik teorii sterowania i sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu on-line walcowania wyrobów płaskich”.Ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechnicznym Kryvorozhskiego Gorno-Rudnego Instytutu w Krzywym Rogu (Ukraina) w 1980 roku, uzyskując tytuł inżyniera elektryka o specjalności napędy elektryczne i automatyzacja zakładów przemysłowych. W latach 1988-2000 pracował w Narodowej Metalurgicznej Akademii Ukrainy, gdzie w 1990 roku obronił pracę doktorską. W latach 1997÷2000 na zaproszenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przebywał na stażu naukowym w tej uczelni, gdzie obecnie pracuje. W latach 2003÷2005 pracował w IMiAPPP. Za działalność naukową otrzymał zespołową nagrodę Rektora Politechniki Częstochowskiej.

jagieadr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. PCz – urodził się 10.03.1949 r. w Częstochowie. Ukończył studia w 1972 r. na Wydziale Elektrycznym PCz uzyskując tytuł mgr inż. elektryka – specjalność elektrotechnika przemysłowa. Pracę doktorską obronił w 1978 r. (AGH – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki), a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. (Wydział Elektromechaniczny – Politechnika Lwowska). Od roku 2000 jest profesorem nadzwyczajnym PCz. Jest autorem licznych publikacji poświęconych zautomatyzowanym układom napędowym stosowanym w hutnictwie oraz jakości energii elektrycznej, 3 patentów i wielu prac dla przemysłu hutniczego i maszynowego. Od marca 2003 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora IMiAPPP i kierownika Zakładu Automatyzacji Procesów. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych (Złoty Krzyż Zasługi) oraz stowarzyszeniowych (m.in. Złota Odznaka Honorowa SEP, Złota Odznaka Honorowa NOT).

markowskidr inż. Jarosław Markowski urodził się 10.12.1962 r. w Częstochowie. Całe swoje zawodowe życie związał z Wydziałem Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej i przemysłem hutniczym, zwłaszcza z Hutą Częstochowa i Hutą im. T. Sendzimira w Krakowie. W IMiAPPP przepracował ponad 20 lat. Tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie Metalurgia uzyskał w 1998 r. Po roku pracy w Instytucie odbył służbę wojskową, którą wykorzystał do podniesienia swoich umiejętności z zakresu informatyki, a zwłaszcza budowy sieci komputerowych. Dzięki temu był inicjatorem informatyzacji całego Wydziału. Przyczynił się do wdrożenia nowoczesnych programów komputerowych służących modelowaniu matematycznemu procesów metalurgicznych. Był współorganizatorem nowoczesnego w skali światowej laboratorium modelowania fizycznego procesów metalurgicznych. Wyniki swoich badań opublikował w ponad 100 pracach naukowych. Brał czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współpracował z wieloma uczelniami w kraju i za granicą. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i wielokrotnie był wyróżniany Nagrodami Rektora PCz. Miał przed sobą wiele perspektyw i planów związanych z dalszym rozwojem naukowo-badawczym. Zmarł nagle 19.01.2008r.

abudadr inż. Elżbieta Łabuda – pracowała w PCz od 1971 r.; zastępca Dyrektora IMiAPPP od 2002 do 2008; pełniła funkcję Prodziekana Wydziału IPMiFS ds. Studiów Zaocznych; zainteresowania: przeróbka plastyczna – walcownictwo; autorka i współautorka ponad 50 publikacji, 2 monografii i 2 skryptów oraz wielu prac niepublikowanych; promotor ponad 60 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich; była członkiem Rady Wydziału; działaczka SITPH; wyróżniona Nagrodami Zespołowymi JM Rektora PCz; odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Staszica, Medalem za Długoletnią Pracę w PCz, Złotą i Srebrną Odznaką SITPH i NOT. Obecnie na emeryturze.

 

Pozostali byli nauczyciele akademiccy:

mgr inż. Zbigniew Błażejowski

dr inż. Czesław Cichoń

dr inż. Łukasz Cieślak

mgr inż. Janusz Denis

dr inż. Tomasz Dyl

dr inż. Kazimierz Franusiak

dr inż. Marek Gała

prof. dr hab. inż. Aleksander Gałkin

dr hab. inż. Mirosław Głowacki

dr inż. Barbara Głut

doc. dr inż. Joachim Jońca

dr inż. Józef Kobic

dr hab. inż. Bogumił Konodyba Szymański

dr inż. Paweł Korczak

mgr inż. Zygmunt Korek

dr inż. Wacław Kowalczyk

dr inż. Bogusław Kukuryk

dr hab. inż. Jan Kusiak

mgr inż. Jarosław Matachowski

dr inż. Joanna Michalik

mgr inż. Krystyna Mielczarek

prof. dr hab. inż. Zbigniew Misiołek

dr inż. Marek Piekarski

prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

dr inż. Bartłomiej Pikos

dr inż. Józef Radecki

doc. dr Kazimierz Rytel

dr inż. Wojciech Sobczyński

mgr inż. Daniel Stoiński

mgr inż. Rafał Włudzik

mgr inż. Kazimierz Wrzesień

Pozostali byli pracownicy

mgr inż. Stefan Bidas

Alicja Chałubek

Zofia Dudek

inż. Stanisław Gardas

mgr Beata Gorgoń

mgr inż. Wojciech Górak

mgr inż. Stanisław Kasprzyk

mgr inż. Marian Kempiński

Mirosław Kik

mgr inż. Marian Łakomy

mgr Edyta Peryga

mgr Marek Rembisz

mgr Katarzyna Sikorska

mgr inż. Henryk Skorek

Maria Szczerba

Stefan Zwolski